วันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2553

กิจกรรมที่1 แนะนำตนเอง



ชื่อ-สกุล               นายสมพร  เนียมเกตุ
จบการศึกษา        วิทยาลัยครูสุราษฎร์ธานี
รับผิดชอบงาน     หัวหน้างานอาคารสถานที่
สถานที่ทำงาน     โรงเรียนวัดบางยิ่ว
                             หมูที่ ต. การะเกด   อำเภอเชียรใหญ่  จังหวัดนครศร๊ธรรมราช 80190
คติ                        ทำวันนี้ให้ดีสุด
ปรัญญา                คิดทุกคำที่พูดแต่อย่าพูดทุกคำที่คิด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น