วันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

กิจกรรม ที่ 6

ผลดีของการใช้BLOG
1.สามารถเผยแพร่ผลงานของตนเองให้ผู้อื่นได้รับรู้เป็นการแบ่งปันความรู้ซึ่งกันและกัน
2.สามารถฝึกทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และการใช้อินเตอร์ในทางที่เป็นประโยชน์ได้มากขึ้น
3.สามารถประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้หลากหลายมากยิ่งขึ้น และนักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาที่สอน
4.สามารถบูรณาการความรู้กับผู้อื่นได้อย่างหลากหลาย
5.เป็นนวัตกรรมที่ใช้งานได้สะดวก และคุ้มค่าอย่างที่สุด
ผลเสียของการใช้BLOG
1.             ข้อมูลบางอย่างยังขาดความน่าเชื่อถือ  เช่น  งานวิจัย  วิทยานิพนธ์
2.             เครื่องมือที่ใช้มีหลากหลายยังศึกษาได้ไม่ครบทุกตัว ทำให้พัฒนาได้ไม่เต็มที่จำเป็นจะต้องศึกษาโปรแกรมอื่นเพิ่มเติมเพื่อได้ใช้งานร่วมกัน

ศึกษาดูงานมาเลเซีย-สิงคโปร์

กิจกรรมที่ 5 การศึกษาดูงานประเทศมาเลเซีย-สิงคโปร์

1. ขั้นตอนในการไปศึกษาดูงาน    1. ประชุมนักศึกษาทั้งหมด เพื่อลงมติเลือกประเทศที่จะไปศึกษาดูงาน  ที่ประชุมมีมติว่าไปศึกษาดูงานที่ประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์
    2. คณะกรรมการห้อง ประชุมจัดทำโครงการ โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา คือ อาจารย์สุภาวดี และ
อาจารย์นพรัตน์ เป็นที่ปรึกษาในการเขียนโครงการ
    3. จัดทำโครงการและเสนอโครงการ
    4. เตรียมการก่อนการเดินทาง เช่น ติดต่อบริษัททัวร์ การทำหนังสือเดินทาง  การขออนุญาตไปศึกษาดูงานต่างประเทศ
    5. ประชุมนัดหมายกำหนดการที่แน่นอน การเตรียมพร้อมในด้านต่างๆ เช่นการแต่งกาย เวลาการเดินทาง
    6. เดินทางไปศึกษาดูงานตามหมายกำหนดการ
    7. สรุปรายงานผลการไปศึกษาดูงาน
2. การเดินทางและบรรยากาศการเดินทาง
วันจันทร์  ที่  24 มกราคม 2554 
          ออกเดินทางจาก ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช   เวลา  04.00  น.  มุ่งหน้าสู่ด่านสะเดา จ.สงขลา ระหว่างทางรับประทานอาหารเช้า บนรถ  (ข้าวมันไก่ ) เมื่อถึงด่านดำเนินการประทับตราหนังสือเดินทาง  ที่ด่านชายแดนไทยเข้าสู่ด่านจังโหลน ประเทศมาเลเซีย  และเดินทางเข้าสู่สถานที่ศึกษาดูงานแห่งแรก    ประเทศมาเลเซีย  คือ  Sekolah  Kebangsaan Kodiag school ได้ดูระบบการจัดการเรียนการสอน  ได้รับการต้อนรับจากคณะครู  นักเรียนที่นี่เป็นอย่างดีมาก  และรับประทานอาหารเที่ยง( ข้าวหมกไก่ ) ที่ Sekolah  Kebangsaan Kodiag school  แล้วออกเดินทางต่อเพื่อไปให้ทุกคนแลกเงิน ณ จุดแปลกเปลี่ยนเงิน  จากนั้นก็เดินทางผ่านเมืองต่างๆ  ของมาเลเซีย  และแวะรับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร  ก่อนถึงเกาะปินัง    และเข้าพักโรงแรม Grand  Continental  บนเกาะปีนัง
วันอังคาร  ที่  25 มกราคม 2554 
วันนี้ ออกเดินทางจากโรงแรมเวลาประมาณ 8.00 น.  เพื่อไปชมป้อมปืน และท่าเทียบเรือ Star Cruises จากนั้นแวะทานอาหารเที่ยงที่ร้าน Garden Restaurant  ทานอาหารเสร็จเรามุ่งหน้าสู่กรุงกัวลาลัมเปอร์ (เมืองหลวงของมาเลเซีย) ระหว่างทางแวะถ่ายภาพกับพระราชวังแห่งชาติอิสตาน่าเนการ่า  (Istana Negara)  อนุสาวรีย์ทหารอาสา ที่สร้างเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานให้แก่ทหารอาสา เมื่อครั้งร่วมรบในสงครามโลกครั้งที่ 2
เวลาประมาณ 14.30 น. แวะถ่ายภาพ ณ จัตุรัสเมอร์เดก้า (Merdaka Square) หรือจัตุรัสอิสรภาพ  ซึ่งรายล้อมไปด้วยอาคารยุคอาณานิคม  เป็นสถาปัตยกรรมแบบอินเดียและอาหรับที่งดงาม  จุดเด่นคือ เสาธงที่สูงถึง 100 เมตร  อดีตเคยเป็นเสาธงที่สูงที่สุดในโลก และชมสัญลักษณ์ของมาเลเซีย นั่นคือตึกแฝด       เปโตรนาส (Petronas Twin Towers) สูง 451.9 เมตร  มี 88 ชั้น มีจุดให้ชมวิวอยู่ที่ชัด 41 สร้างเสร็จปี 1996 ครองสถิติตึกแฝดสูงที่สุดในโลก  แวะ Shop ร้าน Cocoa Boutique ซื้อ chocolate (ติด 1 ใน 5 ของโลก)
เวลา 16.30 น. มุ่งหน้าสู่ Genting Highland ถึงสถานี Cable Car  เวลาประมาณ 17.30น. เราเดินทางต่อโดยการนั่งกระเช้าไฟฟ้า ระยะทางประมาณ 3.5 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที ท่ามกลางขุนเขา ป่าไม้อันอุดมสมบูรณ์ เมฆหมอกพัดผ่านตัวเราตลอดเวลาช่างเป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นเป็นที่สุด เข้าที่พักและรับประทานอาหารเย็นที่โรงแรม First World เวลาประมาณ 1 ทุ่ม  ชมบรรยากาศยามค่ำคืนของ Genting Highland ตามอัธยาศัย
วันพุธ  ที่  26 มกราคม 2554              
รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารของโรงแรม First World   ลงจากเก็นติ้งวันนี้ทัศนวิสัยไม่ค่อยดี  ฝนตกเล็กน้อยกระเช้าไฟฟ้าไม่ทำงาน  ก็เลยต้องลงด้วยรถบัสของเก็นติ้ง  จากนั้นก็เดินทางมุ่งสู่สิงคโปร์  แต่ระหว่างทางก็แวะร้านดิวตี้ฟรี ร้านขนม  นาฬิกา  น้ำหอม  และของฝาก  รับประทานอาหารเที่ยง Malaysia Kitchen  และชมตึกรัฐสภา  มัสยิดสีชมพู   รับประทานอาหารค่ำ  จากนั้นเดินทางต่อมุ่งหน้าสู่ยโฮบารูเมืองชายแดนติดกับประเทศสิงคโปร์  ถึงด่านแจ้งหนังสือเดินทางออกจากมาเลเซียเพื่อเข้าสู่ประเทศสิงคโปร์ที่ด่านวู๊ดแลนด์   เข้าสู่ที่พัก  AQUEEN HOTEL
วันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2554 
          รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม   Selasa  ออกจากโรงแรม    มุ่งหน้าสู่ด่านจังโหลน   แวะรับประทานอาหารเที่ยง   ถึงร้านดิวตี้ฟรี บริเวณชายแดนมาเลเซีย  ให้ทุกคนซื้อของฝาก  และเดินทางสู่ประเทศไทย  ด่านสะเดา  รับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย  และเดินทางต่อถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  ประมาณ  24.00  น.
                จากการศึกษาดูงานต่างประเทศในครั้งนี้ ในประเทศมาเลเซียเป็นประเทศที่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด ที่เกนติ้งเป็นการสร้างเมืองไว้บนเขา ประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศที่มีสิ่งก่อสร้างที่แปลกดูสวยงาม เก๋ เช่น ตึกแต่ละตึกส่วนใหญ่เป็นตึกรูปทรงแปลก ๆ และสูงมาก ๆ ชาวสิงคโปร์เป็นคนเดินเร็วมาก และทั้งสองประเทศจะเหมือนกันตรงที่ประชาชนจะมีระเบียบวินัย  รักในประเทศชาติของตนเอง           

กิจกรรมที่ 4

จุดเด่น จุดด้อยของโรงเรียน
จุดเด่น
1.มีทำเลที่ตั้งสะดวกต่อการเดินทาง
2.มีบุคลากรที่มีการพัฒนาศักยภาพในด้านการจัดการเรียนการสอน
3.มีการสนับสนุนและส่งเสริมความสามารถของบุคลากร ทำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
อยู่ในเกณฑ์ที่ดีและพอใช้มากกว่าร้อยละ 70
4. มีชุมชนและผู้ปกครองให้การสนับสนุนและอยากนำบุตรหลานมาเข้าเรียน
จุดด้อย
1.โรงเรียนมีเนื้อที่จำกัด ทำให้ไม่สามารถขยายห้องเรียน จึงไม่สามารถรองรับนักเรียนได้มากกว่า
ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
2.โรงเรียนมีการระดมทุนการศึกษา สามารถจัดทำสื่อการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี อาทิการจัดการ
การเรียนการสอนโดยใช้โทรทัศน์วงจรปิด ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ การใช้อินเทอร์เน็ต แต่เนื่อง
จากงบประมาณการใช้สอยมีจำกัดเพียงงบประมาณในการสรรหา และได้งบประมาณไม่เพียงพอ
ต่อการดูแล บำรุงรักษา ควรจัดสรรงบประมาณมาดูแลโดยเฉพาะ
          โรงเรียนวัดบางยิ่ว   มีข้อมูลจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลนักเรียน ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลงานทะเบียน ข้อมูลงานวิชาการหรือข้อมูลงานฝ่ายอื่น ๆ ซึ่งในปัจจุบันข้อมูลดังกล่าวจะมีบุคลากรรับผิดชอบแต่ละฝ่ายงาน แต่ข้อมูลส่วนใหญ่เป็นข้อมูลที่เป็นเอกสาร จึงทำให้ไม่สะดวกในการค้นหาข้อมูล ไม่เป็นระบบและไม่เป็นปัจจุบันเท่าที่ควรเพราะการกรอกข้อมูลหรือเพิ่มเติมข้อมูลในแต่ละครั้งเป็นข้อมูลจำนวนมาก
         ข้าพเจ้าคิดว่าควรมีข้อมูลต่าง ๆ ไว้ในคอมพิวเตอร์เพื่อสะดวกในการค้นหา การกรอกข้อมูลและการเพิ่มเติมหรือปรับเปลี่ยนข้อมูลได้สะดวกและรวดเร็ว เป็นระบบและเป็นปัจจุบันมากยิ่งขึ้น
แนวทางหนึ่งที่สามารถพัฒนางานด้านข้อมูลต่าง ๆ ในโรงเรียนให้เป็นระบบ ค้นหาสะดวกและรวดเร็ว คือ การออกแบบโปรแกรมข้อมูลแต่ละด้าน เช่น ข้อมูลนักเรียน ต้องมีการศึกษาข้อมูลที่จำเป็นแล้วออกแบบตารางการกรอกข้อมูลจัดเก็บไว้เป็นข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน จัดทำเช่นนี้กับข้อมูลด้านอื่น ๆ ทุกงานของโรงเรียนแล้วจัดเก็บไว้เป็นระบบ