วันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

กิจกรรม ที่ 6

ผลดีของการใช้BLOG
1.สามารถเผยแพร่ผลงานของตนเองให้ผู้อื่นได้รับรู้เป็นการแบ่งปันความรู้ซึ่งกันและกัน
2.สามารถฝึกทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และการใช้อินเตอร์ในทางที่เป็นประโยชน์ได้มากขึ้น
3.สามารถประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้หลากหลายมากยิ่งขึ้น และนักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาที่สอน
4.สามารถบูรณาการความรู้กับผู้อื่นได้อย่างหลากหลาย
5.เป็นนวัตกรรมที่ใช้งานได้สะดวก และคุ้มค่าอย่างที่สุด
ผลเสียของการใช้BLOG
1.             ข้อมูลบางอย่างยังขาดความน่าเชื่อถือ  เช่น  งานวิจัย  วิทยานิพนธ์
2.             เครื่องมือที่ใช้มีหลากหลายยังศึกษาได้ไม่ครบทุกตัว ทำให้พัฒนาได้ไม่เต็มที่จำเป็นจะต้องศึกษาโปรแกรมอื่นเพิ่มเติมเพื่อได้ใช้งานร่วมกัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น