วันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

กิจกรรมที่ 4

จุดเด่น จุดด้อยของโรงเรียน
จุดเด่น
1.มีทำเลที่ตั้งสะดวกต่อการเดินทาง
2.มีบุคลากรที่มีการพัฒนาศักยภาพในด้านการจัดการเรียนการสอน
3.มีการสนับสนุนและส่งเสริมความสามารถของบุคลากร ทำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
อยู่ในเกณฑ์ที่ดีและพอใช้มากกว่าร้อยละ 70
4. มีชุมชนและผู้ปกครองให้การสนับสนุนและอยากนำบุตรหลานมาเข้าเรียน
จุดด้อย
1.โรงเรียนมีเนื้อที่จำกัด ทำให้ไม่สามารถขยายห้องเรียน จึงไม่สามารถรองรับนักเรียนได้มากกว่า
ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
2.โรงเรียนมีการระดมทุนการศึกษา สามารถจัดทำสื่อการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี อาทิการจัดการ
การเรียนการสอนโดยใช้โทรทัศน์วงจรปิด ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ การใช้อินเทอร์เน็ต แต่เนื่อง
จากงบประมาณการใช้สอยมีจำกัดเพียงงบประมาณในการสรรหา และได้งบประมาณไม่เพียงพอ
ต่อการดูแล บำรุงรักษา ควรจัดสรรงบประมาณมาดูแลโดยเฉพาะ
          โรงเรียนวัดบางยิ่ว   มีข้อมูลจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลนักเรียน ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลงานทะเบียน ข้อมูลงานวิชาการหรือข้อมูลงานฝ่ายอื่น ๆ ซึ่งในปัจจุบันข้อมูลดังกล่าวจะมีบุคลากรรับผิดชอบแต่ละฝ่ายงาน แต่ข้อมูลส่วนใหญ่เป็นข้อมูลที่เป็นเอกสาร จึงทำให้ไม่สะดวกในการค้นหาข้อมูล ไม่เป็นระบบและไม่เป็นปัจจุบันเท่าที่ควรเพราะการกรอกข้อมูลหรือเพิ่มเติมข้อมูลในแต่ละครั้งเป็นข้อมูลจำนวนมาก
         ข้าพเจ้าคิดว่าควรมีข้อมูลต่าง ๆ ไว้ในคอมพิวเตอร์เพื่อสะดวกในการค้นหา การกรอกข้อมูลและการเพิ่มเติมหรือปรับเปลี่ยนข้อมูลได้สะดวกและรวดเร็ว เป็นระบบและเป็นปัจจุบันมากยิ่งขึ้น
แนวทางหนึ่งที่สามารถพัฒนางานด้านข้อมูลต่าง ๆ ในโรงเรียนให้เป็นระบบ ค้นหาสะดวกและรวดเร็ว คือ การออกแบบโปรแกรมข้อมูลแต่ละด้าน เช่น ข้อมูลนักเรียน ต้องมีการศึกษาข้อมูลที่จำเป็นแล้วออกแบบตารางการกรอกข้อมูลจัดเก็บไว้เป็นข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน จัดทำเช่นนี้กับข้อมูลด้านอื่น ๆ ทุกงานของโรงเรียนแล้วจัดเก็บไว้เป็นระบบ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น