วันพุธที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2553

กิจกรรมที่ 3 การใช้โปรแกรม spss


โปรแกรม  SPSS
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม SPSS
              SPSS โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS for Windows (Statistic Package for Social Sciences for Windows)เป็น โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยและเป็นโปรแกรมที่ จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ การทำงานแต่ละอย่างใช้เพียงแต่ใช้เมาส์ชี้คำสั่งต่างๆ ตามต้องการ แล้วคลิกเมาส์เท่านั้น
การเข้าสู่การทำงานของโปรแกรม SPSS ให้คลิก Icon SPSS ที่ Desktop หรือที่ Start เลือก All Program คลิกที่ Program SPSS ก็จะปรากฏหน้าต่างของ SPSS
1.  SPSS มีแถบเมนู Data View และVariable View
2.  การสร้างแฟ้มข้อมูล
     o  การสร้างแฟ้มข้อมูล คือ การบันทึกข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ลงในโปรแกรม SPSS
     o  Data View
     o  Variable View
          การสร้างแฟ้มข้อมูลมีขั้นตอน ดังนี้  SPSS  Data  Editor  Variable View  จะปรากฏวินโดวส์ของ Variable View  ดังนี้
ขั้นที่ 1  การตั้งค่าต่างๆ ลงใน Variable View โดยมีเมนูย่อย ดังนี้
สรุปความรู้ที่ได้รับจากฝึกปฏิบัติ การใช้งานโปรแกรมspss
1.กำหนดค่าใน variable view
- name
                 พิมพ์ เพศ 
              พิมพ์ a1,a2,a3,a4   แบบประเมินด้านกระบวนการ     
              พิมพ์ b1,b2,b3,b4   แบบประเมินด้านวิทยากร         
               พิมพ์ c1,c2,c3,c4   แบบประเมินด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
              พิมพ์ d1,d2,d3        แบบประเมินด้านคุณภาพการให้บริการ
- width ระบุตัวเลขความกว้างที่ต้องการ
- deimals เลือกจุดทศนิยมที่ต้องการ (0)
- value-ใส่ค่า
                เพศ คือ   1= ชาย   2=  หญิง
                a1,a2,......,d3  คือ 1=น้อยที่สุด 2=น้อย 3=ปานกลาง 4=มาก 5=มากที่สุด
2.พิมพ์ข้อมูลใส่ใน data view ตามลำดับข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ทั้งหมด โดยพิมพ์เรียงลงมาในแนวตั้ง
3.การวิเคราะห์ข้อมูล
- transform-compute-พิมพ์หัวข้อ taใน target variable
- เลือก sum.ในfunction คลิก function แล้วพิมพ์ sum [a1,a2,a3,a4]/4 คลิก ok
- transform-compute-พิมพ์หัวข้อ tbใน target variable
- เลือก sum.ในfunction คลิก function แล้วพิมพ์ sum [b1,b2,b3,b4]/4 คลิก ok
- transform-compute-พิมพ์หัวข้อ tcใน target variable
- เลือก sum.ในfunction คลิก function แล้วพิมพ์ sum [c1,c2,c3,c4]/4 คลิก ok
- transform-compute-พิมพ์หัวข้อ tdใน target variable
- เลือก sum.ในfunction คลิก function แล้วพิมพ์ sum [d1,d2,d3]/3 คลิก ok
- คลิก analyze-descriptive statistic - frequencies คลิกเลือกหัวข้อเพศ,a1,a2,...d3 แล้วคลิก ok แสดงประมวลผลการใช้ใช้โปรแกรม SPSS

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น